Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

ANBO pleit ook voor aanpassing AOW (12-20)

De AOW maakt onderscheid tussen gehuwden en alleenstaanden. Dit onderscheid is gebaseerd op hoe de maatschappij er in de jaren vijftig van de vorige eeuw uitzag, toen de AOW werd ontworpen.

De AOW heeft bepalingen aan mensen die ongehuwd samenwonen en aldus gelijk worden gesteld met gehuwden. De voorwaarden voor die gelijkstelling is voor meerdere uitleg vatbaar en voor de betrokkenen vaak niet duidelijk. Gevolg: een groot bedrag aan te veel ontvangen AOW moet worden terugbetaald. 

ANBO vindt het hoog tijd om deze regels op een moderne leest te schoeien. ANBO stelt dan ook voor om het begrip gehuwd, geregistreerd partner en ongehuwd te schrappen en alleen onderscheid te maken op basis van het aantal personen dat op één adres woont. 

-------------------------------------

ANBO pleit voor aanpassing pensioen (12-20)

Minister Koolmees is bereid om pensioenen te verhogen of te verlagen als zou het nieuwe pensioenstelsel al gelden. Maar de nieuwe regels gelden pas vanaf 2022 en dat is volgens ANBO te laat.

Voor 2021 lijkt de minister vast te houden aan de minimum dekkingsgraad van 90 procent, net als dit jaar. Bovendien zijn kortingen die nu nog worden doorgevoerd noch in het huidige noch in het nieuwe stelsel goed te maken.

Daarnaast heeft ANBO steeds aangegeven dat de huidige gepensioneerden van de verhogingen in het nieuwe stelsel nauwelijks zullen profiteren, omdat de gemiddelde gepensioneerde nu rond de 75 jaar is. Zo zouden gepensioneerden wel het zuur van het huidige stelsel nog te verwerken krijgen, zonder het zoet van het nieuwe stelsel te mogen proeven.

De huidige rekenrente van 0,2 procent doet geen enkel recht aan de gezondheid van de pensioenfondsen.

 

ANBO heeft op 4 november jl. haar visie afgegeven tijdens een rondetafelgesprek met de commissie van sociale zaken. 

-------------------------------------

Nieuwe pensioenregels (10-20) (door Willem Reijn, beleidsadviseur pensioenen bij ANBO)

Oké, er ligt dus een akkoord over de uitwerking van het pensioenakkoord, maar nu gaan we over naar de volgende fase: het bereiken van een akkoord over het akkoord over de uitwerking van het pensioenakkoord. Snapt u het nog? Ja in de pensioenwereld weten ze wel hoe ze de meisjes en de jongens van de straat moeten houden.

Helaas wemelt het bij de gepresenteerde uitwerking nog van de losse eindjes, die al heel snel voelbaar zijn in uw pensioen. ANBO heeft direct in een brief aan de Tweede Kamer scherp gereageerd.

Kort samengevat: het nieuwe stelsel is een verbetering, maar het omzetten van de huidige in nieuwe rechten is onduidelijk en onvoldoende geregeld en daardoor uitermate bedreigend voor gepensioneerden.

In vergelijking met de gestuurde brief zijn er kleine ontwikkelingen. Eerste punt: de rente is iets aangetrokken, zodat de pensioenfondsen er (naar de huidige regels) iets minder slecht voor staan. En de inflatie is gezakt van 1,6 naar 0,2 procent. Maar kortingen blijven dreigen.

Het tweede punt: de klap die volgend jaar dreigt door het aanpassen van de rente wordt door de Nederlandsche Bank uitgesmeerd over vier jaar. Dat betekent aan het einde van die vier jaar nog steeds een lagere dekkingsgraad van vier tot acht procent, maar de pijn wordt verzacht – en als de rente zich wat herstelt komt van uitstel wellicht afstel.

ANBO vindt dat de regels voor het huidige stelsel (het zogeheten financiële toetsingskader) zo snel mogelijk bij het oud vuil moet worden gezet. Het is onredelijk en onwijs om te moeten korten op basis van regels, waarvan de stuurgroep heeft vastgesteld dat er tegen de huidige marktrente geen pensioen kan worden opgebouwd.

ANBO stelt alles in het werk om samen met partners een gedegen voorstel op het bureau van de minister te leggen. 

-------------------------------------

Nieuw pensioenakkoord (07-20)

ANBO kan zich onder voorwaarden scharen achter de uitwerking van het pensioenakkoord. De principes van het nieuwe stelsel onderschrijft ANBO. De huidige rekenrente verdwijnt, er worden geen grote buffers meer opgebouwd en de kans op indexering stijgt. Wel wordt de kans op korten groter als het slecht gaat. De vertaling van de uitgangspunten in pensioenen moeten duidelijker. Er is nog teveel risico dat de huidige gepensioneerden het bitter van het huidige stelsel krijgen en niet het zoet van het nieuwe stelsel. ANBO heeft bij minister Koolmees aangegeven nauw betrokken te willen worden bij de invulling van de overgangsperiode die nog duurt tot 2026. 

-------------------------------------

Palliatieve terminale zorg (12-20)

Vroeg of laat krijgt iedereen met de dood te maken. Iedereen weet hoe kwetsbaar je dan bent, en hoe belangrijk het is dat er dan iemand voor je is. Palliatieve zorg wordt daarom wel eens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam, geest als ziel.

Zorginstellingen voor palliatieve zorg

Als u erg ziek bent en genezing is niet meer mogelijk, dan komt er waarschijnlijk heel veel op u af. Wat betekent dat voor uw omgeving en voor de toekomst. Misschien heeft u de wens om thuis te sterven in een vertrouwde omgeving. Of denkt u aan een verblijf in een hospice.

Op de website netwerkpalliatievezorg.nl/noordenoostflevoland vindt u alle zorgorganisaties in Flevoland die palliatieve zorg aanbieden.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Wat kunnen deze vrijwilligers voor u betekenen?

Zij kunnen helpen bij pijnbestrijding; uitleg geven over de werking van morfine en lichamelijke klachten helpen verminderen bij misselijkheid, vermoeidheid, slechte eetlust en verstopping van de darmen. Zij regelen ook de ondersteuning van de huisarts, de geestelijke verzorging of de psychologische hulp. Ook voor hulp bij het wassen en aankleden staan ze de patiënt bij.

Bij de VPTZ in Nederland werken circa 12.000 vrijwilligers.

Corona

Helaas ondervinden veel VPTZ-organisaties de afgelopen maanden hinder van de corona-crisis. Veel vrijwilligers maken ook de afweging of zij wel willen worden ingezet tijdens deze pandemie. Vooral de oudere vrijwilligers zijn extra kwetsbaar en daardoor nu niet beschikbaar.

Kosten

Palliatieve zorg is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Er zijn dus geen kosten aan verbonden. 

------------------------------------


Alles is gezondheid (12-20)

Als je mensen vraagt wat voor hen belangrijk is bij het ouder worden, dan wordt al snel gezegd ‘een goede gezondheid!’.

Maar wat is een goede gezondheid? Gezondheid is een breed begrip en kan door iedereen anders worden ingevuld afhankelijk van de persoonlijke situatie. Gezondheid is namelijk meer dan de afwezigheid van ziekte.

Onderzoek laat zien dat een goed sociaal netwerk, het hebben van een zinvolle bezigheid en het, hoe beperkt ook, actief blijven bijdraagt aan welbevinden en een goede gezondheid. Mensen hebben het nodig dat er iets is, waarvoor ze het waard vinden uit hun bed te komen. ANBO wil mensen hierin ondersteunen en doet dit vanuit collectieve belangenbehartiging en vanuit de ANBO-service Raad & Daad.

De visie is de basis voor het werk van ANBO op de verschillende beleidsterreinen: 

« Prettig wonen in een fijne wijk;

« Toegang tot goede zorg, dichtbij huis;

« Inkomen en koopkracht;

« Arbeidsmarkt;

« Slimme technologie. 

------------------------------------

Waar moeten ouderen straks wonen? (09-20)

Veel ouderen willen graag verhuizen naar een passende woning, maar die woningen zijn er niet of nauwelijks. Zij zitten vast in een woning die vaak te groot is en niet aansluit bij hun wensen en behoeften. Ze hebben nu een te steile trap, een te grote tuin en veel drempels. Het gevolg is dat mensen in een sociaal isolement komen met alle gevolgen van dien voor hun gezondheid en welbevinden. Ook wordt hierdoor vaak onnodig een beroep op de zorg gedaan.

Dit moet anders. En daarom roepen ActiZ (branchevereniging zorg en ondersteuning aan ouderen (chronisch) zieken en jeugd) en ANBO gemeenten op om in actie te komen.

Binnen veel gemeenten komt de woningbouw voor senioren nog steeds onvoldoende van de grond. Terwijl er op dit moment al 80.000 extra seniorenwoningen nodig zijn. Oorzaak? Gebrek aan visie, te hoge grondprijzen, geen samenwerking tussen partijen en gebrek aan daadkracht.

Daarom lanceerden ANBO en ActiZ een online toolkit met praktische instrumenten waar gemeenteraden, wethouders, maar ook burgers concreet mee aan de slag kunnen.

Veel gemeenten hebben geen inzicht in hoeveel seniorenwoningen er nu en over twintig jaar nodig zijn. Bovendien kijken veel wethouders naar hun eigen portefeuille en te weinig naar het collectieve publieke belang. Er is nog onvoldoende besef van de urgentie en welk aanbod er nodig is, terwijl wij inmiddels wel weten dat investeren in seniorenwoningen ervoor zorgt dat er minder zorg nodig is.

Gemeenteraden!! “Ga aan de slag en gebruik de toolkit!” 

-------------------------------------

Wonen en Zorg (11-20)

De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Natuurlijk willen de ouderen dat zelf ook, zolang gezondheid en de omstandigheden dat toelaten.

Tegelijkertijd zorgt dat ook voor besparing in de zorgkosten van de overheid.

Wijzigingen in de zorg

Het kabinet organiseert de ondersteuning en langdurige zorg sinds 2015 op een andere manier. Hulp van familie of derden in de directe omgeving is belangrijker geworden. Zo nodig biedt de gemeente ondersteuning, zoals begeleiding of huishoudelijke hulp. Via de zorgverzekering kunnen mensen medische zorg thuis krijgen.

Ontwikkelingen wonen en zorg

Steeds meer mensen blijven zelfstandig wonen, ook als ze zorg nodig hebben. De woning moet daarvoor wel geschikt zijn. Het aandeel 65-plussers in de samenleving stijgt van 16% (2,7 miljoen) in 2012 tot 26% (4,7 miljoen) in 2040.

Door toenemende vergrijzing en kabinetsbeleid neemt de vraag naar seniorenwoningen toe, terwijl het aantal plaatsen bij verzorgingshuizen juist afneemt.

 

Ook StABS-NOP maakt zich zorgen of in de toekomst wel geschikte woningen beschikbaar zijn voor ouderen en mensen met beperkingen die niet meer in de instellingen terecht kunnen. Ook vanwege de economische crisis in de afgelopen jaren is er een behoorlijke achterstand ontstaan. 

Veel mensen willen langer zelfstandig wonen, maar als zij ouder worden en meer beperkingen krijgen blijkt de eigen woning niet altijd meer de geschikte plek te zijn.

Zij kunnen dan hun woning (laten) aanpassen of verhuizen naar een woning die aansluit bij hun (zorg)behoefte en wens.

Denk hierbij o.a. aan speciale seniorenwoningen, woonzorg-complexen, gemeenschappelijk wonen en mantelzorgwoningen.

Wat doet de overheid

De overheid stelt in hun ‘transitiebeleid langer zelfstandig wonen’ dat geschikte huisvesting op het regionale en lokale niveau moet worden georganiseerd.

In het bulletin hebben wij al eerder vermeld dat ANBO samen met ActiZ *) een toolkit heeft ontwikkeld en naar alle gemeenten heeft gestuurd met als doel inzicht te krijgen hoeveel seniorenwoningen er nu en over twintig jaar nodig zijn. Ook roept ANBO huurdersorganisaties op om de pijlen te richten op de gemeenten waar hun organisaties actief zijn.

Gemeente Noordoostpolder

Gemeenten kunnen veel invloed uitoefenen door bijvoorbeeld senioren- en zorgwoningen met voorrang te behandelen.

Uiteraard is dit onderwerp ook één van de gespreksonderwerpen geweest op 30 september jl.  tussen de lokale wethouder Sociaal Domein, mevrouw Uitdewilligen en de lokale ouderenbonden van de Noordoostpolder.

Zie tabblad BELangen BEHartiging voor een weergave van dit overleg.

 *) ActiZ

ActiZ is de branchevereniging van bijna 400 organisaties op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen.

Website       : www.actiz.nl

Mail             : info@actiz.nl

 

Telefoon      : 085 – 077 20 00 

----------------------------------