Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

Wat is en doet ANBO?

Al meer dan honderd jaar oud en eigentijds.

ANBO is een grote invloedrijke seniorenorganisatie in Nederland.

Landelijk en regionaal beïnvloedt ANBO de beleids- en opinievorming rond senioren.


ANBO lidmaatschap loont!


Bij het onderdeel VOORDEEL staan de bedrijven in de Noordoostpolder die aan ANBO-leden kortingen verlenen.

Overige voordelen zijn bijvoorbeeld: de voordelige rijbewijskeuring (zie tabblad Bel.Beh.), de belastinginvulservice, de filmdagen voor ouderen (zie tabblad ACTIVITEITEN / SOC. ACTIVITEITEN),  de betaalbare busreizen, de activiteitenmiddagen enz.


Ook landelijk zijn er vele voordelen te behalen.

Bijvoorbeeld de kortingen op de zorgverzekering en de besparing op de energierekening,

Ga daarvoor naar de website: www.anbo.nl.


HET LIDMAATSCHAP IS ZO TERUGVERDIEND!

-------------------------------------


ONDERWERPEN:

Tegenbegroting linkse oppositie (12-18)

Overheid wil te veel van ouderen. (10-18)

Lachend Tachtig (nieuwe visie op ouderenzorg) (07-18)

Van Huis Naar Thuis (07-18)

ANBO Hulpfonds

----------------------------------------


Tegenbegroting linkse oppositie (12-18)

Het eigen risico in de zorg gaat volgend jaar omlaag met 195 euro, als het aan Groen Links, PvdA en SP ligt. Uiteindelijk willen ze zelfs helemaal af van het verplichte eigen risico, schrijven deze partijen in hun tegenbegroting.

De regeringscoalitie heeft het verplichte eigen risico deze kabinetsperiode wettelijk vastgezet op 385 euro. De drie linkse partijen hadden in hun verkiezingsprogramma’s al verlaging of afschaffing van de ‘boete op ziek zijn’ bepleit.

De oppositiepartijen hebben hun tegenbegroting laten door-rekenen door het Centraal Planbureau. De rekenmeesters schrijven dat de ingreep (een halvering tot 190 euro in 2019) 1,9 miljard euro zou kosten.

Tevens willen de 3 linkse partijen de verhoging van het lage btw-tarief terugdraaien. Dat levert 2,2 miljard euro lasten-verlichting op voor gezinnen en 0,7 miljard voor bedrijven, aldus het CPB.

Daarnaast komt er, als het aan de oppositiepartijen ligt, 600 miljoen euro beschikbaar in 2019 voor armoedebestrijding, schuldhulpverlening en investeringen in beschut werk. Ook willen ze af van de invoering van de vlaktaks en van de verlaging van de vennootschapsbelasting.

De dividendbelasting blijft in stand, beogen Groen Links, PvdA en SP. Ze steken verder nog vele honderden miljoenen in de bouw van betaalbare huurwoningen en extra ruimte voor loonstijging in zorg, onderwijs, politie en sociale advocatuur.

Per saldo investeren de oppositiepartijen zo’n 6 miljard. Daartegenover staat een lastenverzwaring van ongeveer hetzelfde bedrag die vooral neerkomt bij de rijken en de grote bedrijven, aldus het CPB. Zo heeft deze tegenbegroting een nivellerend effect, zoals links het graag ziet. 

----------------------------------------


Overheid wil te veel van ouderen. (10-18)

De overheid wil te veel van ouderen: ze moeten én langer thuis blijven wonen, én daarvoor investeren in hun woning én nog eens investeren in het verduurzamen van hun huis. Dat is te veel gevraagd en de overheid zou er goed aan doen om alle beleidsdoelen meer in samenhang te bekijken, want een grote groep ouderen komt zo in de problemen.

 Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een rapportage onder de speelse kop ‘Krasse knarren kunnen kraken.’

“Een goed verhaal”, zegt directeursbestuurder van ANBO, Liane den Haan. “De overheid moet niet alleen in de gaten houden wat je van ouderen kunt vragen, maar ook nadenken wat de impact is van een veranderende bevolking.

Cruciaal voor een goede oude dag is samenhangend beleid ten aanzien van wonen, wijken en welzijn.

Zelfredzaamheid kraakt

De overheid, doet om de voorzieningen betaalbaar te houden steeds meer een beroep op de zelfredzaamheid van de ouderen. Maar dat beleid heeft grenzen: “Dan gaat een groeiende groep krasse knarren niet langer meer buigen, maar kraken.” Het planbureau constateert dat langer thuis blijven wonen ook een wens van de meeste ouderen zelf is. Zij vinden, net als ANBO, dat er nog te weinig aandacht is voor de leefomgeving. Driekwart van de gezonde ouderen woont in een omgeving die, wanneer men minder mobiel wordt, niet zonder meer geschikt is. Geschikt is volgens het rapport een omgeving waarin tenminste drie van de vier voorzieningen, zoals supermarkt, apotheek, huisarts en OV-halte aanwezig zijn. Die voorzieningen zijn te meer belangrijk omdat de sociale netwerken op oudere leeftijd brozer worden.

Financiering

Aanpassingen hoeven op zich niet duur te zijn, echter een derde tot de helft van de ouderen is dan al hun spaargeld kwijt. Als de overheid wil dat mensen langer thuis blijven wonen, kan daar de kosten van verduurzaming niet nog eens bij. Het idee dat veel ouderen genoeg vermogen hebben om alles aan de eigen woning aan te passen, dient sterk te worden genuanceerd. Los van het aan-passen van de woning ziet ANBO ook een groeiende behoefte aan andere woonvormen, zoals meer gezamenlijk wonen.

----------------------------------------


Lachend Tachtig (nieuwe visie op ouderenzorg) (07-18)

Niet de ziekte van ouderen moet centraal staan, maar de kwaliteit van hun dagelijkse leven. Het dagelijks leven van thuiswonende ouderen centraal stellen betekent intensieve samenwerking tussen Zorg-, Woon- en Welzijnsvoorzieningen, en tussen gemeenten, zorgverzekeraars en coöperaties. Vanuit deze visie presenteerde GroenLinks onlangs een nieuwe visie op ouderenzorg: lachend tachtig.

ANBO is één van de experts die voor deze beleidsnota geraadpleegd is, en heel blij met dit uitgangspunt. Net als GroenLinks nu gaat ANBO al een aantal jaren uit van een integrale visie op ouder worden. Een goede woning, in een passende woonomgeving, veel aandacht voor welzijn, preventie en zelfstandigheid, kwalitatief goede zorg in de thuisomgeving en goede samenwerking tussen zorgprofessionals, staan centraal in de visie van ANBO op een ouder wordende samenleving.

ANBO wil de beeldvorming rond ouder worden positief kantelen en, gezien de stijgende levensverwachting, praten over de nieuwe werkelijkheid van een ouder wordende samenleving met betrekking tot werken, wonen, welzijn en zorg.

“Slechts 117.000 mensen wonen in een verpleeghuis. De meeste mensen worden thuis oud, eventueel met wat hulp en zorg. We moeten dus inzetten op een aantrekkelijke leefomgeving, met gezelschap en voorzieningen. We moeten ook inzetten op het versterken van het netwerk, zodat mensen zelfstandig kunnen blijven. We moeten mantelzorgers ondersteunen en samenwerking met het sociale wijkteam en de zorg en hulp aan huis verbeteren. We moeten investeren in respijtzorg. De meest fantastische voorbeelden zijn er al. Investeer in zelfstandigheid en zet voort wat werkt”, aldus ANBO-bestuurder Liane den Haan. 

-----------------------------------


Van Huis Naar Thuis (07-18)

Op de website van ANBO (www.anbo.nl) kunt u 10 korte filmpjes bekijken van tien bezoeken aan verpleeghuizen. Centraal staat de vraag: hoe maken we van een (verpleeg) huis een thuis?

In alle filmpjes zie je prachtige initiatieven om de identiteit van mensen centraal te stellen.

Medewerkers van verpleeghuizen worden gestimuleerd om te discussiëren op een besloten platform en te vertellen hoe het er in de praktijk aan toegaat. 

-----------------------------------


ANBO Hulpfonds

Met het ANBO Hulpfonds worden mensen ondersteund om een woningaanpassing toch voor elkaar te krijgen. Als men er met de gemeente niet uitkomt, gaat ANBO in overleg zoeken naar een passende oplossing.

Om voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking te komen is een aantal voorwaarden van toepassing. Die vindt u op de website hulpfonds@anbo.nl.

Aanvragen moeten digitaal worden ingediend. Ook kunt u een brief schrijven t.a.v. ANBO Hulpfonds of via onze secretaresse hulp vragen aan "onze" commissie Advies & Hulp.