Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/


   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:


Meer investeren in wijkverpleging (11-19)

Overnachting na zorg komt in basispakket (09-19)

Tweede Kamer! “Steek de kop niet in het zand voor lange termijn verpleeghuiszorg”. (09-19)

ANBO waarschuwt: voorkom verschraling Wmo (09-19)

------------------------------------


Meer investeren in wijkverpleging (11-19)

ANBO stuurde een brief naar de Kamerleden met de oproep om meer in de wijkverpleging te investeren. Want de zorg voor mensen die tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis wonen, is steeds vaker complex en langdurig. De wijkverpleging moet daar meer op worden ingericht.

Liane den Haan, directeur-bestuurder ANBO: overheid heeft ingezet om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Dit sluit ook aan bij de wens van de mensen zelf. Maar dit betekent wel dat een steeds grotere groep oude mensen thuis zorg en ondersteuning moeten krijgen als dat nodig is. Tegelijkertijd zien we een groot tekort aan personeel waardoor de druk op de wijkverpleging toeneemt. Veel hulp van de wijkverpleging die de mensen thuis krijgen, is al verpleegzorg. Het is vaak langdurige en complexe zorg. We kunnen het niet ‘rijmen’ dat het kabinet veel geld beschikbaar heeft gesteld voor de zorg in de verpleeghuizen, terwijl de vraag en de behoefte aan verpleegzorg thuis alleen maar toeneemt. Wat ons betreft zou daar juist in moeten worden geïnvesteerd.”

Den Haan: “In onze optiek moet wijkverpleging ook meer worden ingezet voor preventie. Dát is cruciaal! De sociale wijkteams zijn ingevoerd om problemen voor te zijn en te voorkomen dat mensen (te) snel een beroep doen op de gezondheidszorg. In de praktijk zien we dat daar nog een wereld te winnen valt. De samenstelling en de inzet van de wijkteams verschilt per gemeente. Waar de wijkverpleging een spilfunctie heeft, domein overstijgend werkt en vroeg-signalering als speerpunt heeft, zien we dat er minder zorg van de huisarts nodig is. Ook wordt voorkomen dat mensen op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis terechtkomen.”

In de brief aan de Tweede Kamer geeft ANBO ook aan dat er meer gebruik moet worden gemaakt van nieuwe technologieën thuis, zoals robotica en domotica.

Het derde punt in de brief aan de politiek is het feit dat steeds meer ouderen onnodig op de spoedeisende hulp en in ziekenhuizen terecht komen. Mensen die daar eigenlijk niet horen. Er moeten dus meer eerstelijns-verblijfbedden in de wijk komen. En ook bij verpleeghuizen en/of zorgpensions.

Tenslotte vraagt ANBO aandacht van de Tweede Kamer voor de ‘wildgroei’ van kleine zorgaanbieders van wijkverpleging. Deze bedrijven hoeven amper te voldoen aan toetredingscriteria en daarmee is er vaak risico op slechte zorg. Ook kunnen mensen achteraf worden geconfronteerd met kosten die niet worden vergoed vanuit de verzekering.

Den Haan: “Er moeten strenge criteria komen voor nieuwe zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten vervolgens contracten sluiten met zorgaanbieders die voldoen aan deze criteria.

------------------------------------


Overnachting na zorg komt in basispakket (09-19)

Mensen  die  ver  van  huis  behandeld worden, kunnen vanaf 2020 een vergoeding krijgen om te blijven overnachten. Het gaat dan om een ziekenhuisbehandeling van meerdere dagen, waarvoor iemand niet wordt opgenomen. Het is één van de toevoegingen aan het basispakket, die minister Bruins van het ministerie voorstelt aan de Tweede Kamer.

ANBO is hier blij mee, want het is vaak heel vermoeiend en belastend om meerdere dagen op-en-neer te rijden voor een behandeling die ver weg moet plaatsvinden.

Lange reistijd is heel belastend

Bepaalde, gespecialiseerde behandelingen worden maar op een beperkt aantal plekken in het land uitgevoerd. Mensen kunnen nu al een vergoeding krijgen voor de reiskosten, maar dat is niet ideaal. “Patiënten worden soms meerdere dagen per week behandeld en moeten dan heen-en-weer rijden. Dit kan enorm belastend zijn”, aldus Liane den Haan. “Het is mooi dat verblijf nu een onderdeel van de behandeling vormt. Soms kiezen mensen er nu al zelf voor om op eigen kosten een paar nachten in een hotel te verblijven. Vanaf volgend jaar kunnen ze daarbij dus een beroep doen op hun zorgverzekering.

De logeervergoeding bedraagt maximaal 75 euro per nacht, als iemand minimaal drie dagen achter elkaar wordt behandeld.

Dure geneesmiddelen bereikbaar

Minister Bruins komt ook met een maatregel om hele dure geneesmiddelen beter bereikbaar te maken voor patiënten. Nu is het nog zo dat als het ministerie en een fabrikant het niet eens worden over de prijs, dat middel ook niet wordt vergoed als een apotheker het medicijn zelf maakt.

------------------------------------


Tweede Kamer! “Steek de kop niet in het zand voor lange termijn verpleeghuiszorg”. (09-19)

ANBO heeft eind juni jl. de Vaste Kamercommissie van VWS een brief gestuurd als input voor het debat in de Tweede Kamer over de verpleeghuiszorg.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Gezien de vergrijzing, de toename van éénpersoonshuishoudens en het toenemend aantal mensen met dementie, neemt de behoefte aan goede zorg en ondersteuning alleen maar toe. Uiteraard moeten we op korte termijn actie ondernemen, want er vallen nu ook al teveel mensen tussen wal en schip. Dus roepen wij de Tweede Kamer op om te starten met een maatschappelijk debat over hoe we de verpleeghuiszorg in de toekomst goed met elkaar kunnen regelen. Steek alstublieft niet je kop in het zand door alleen te praten over wat er op dit moment mis gaat. Laten we met z’n allen tot een goede lange termijn-aanpak komen.”

Zorg voor voldoende en passende woningen

ANBO blijft erop hameren dat er voldoende en passende woningen voor ouderen moeten komen. De praktijk laat zien dat nieuwe woonvormen maar mondjesmaat van de grond komen en vaak ook alleen in het hogere huursegment. Dat moet sneller! ANBO vindt dat de overheid hier een leidende en aanjagende rol in moet spelen en gemeenten moet aansporen om hier op korte termijn mee aan de slag te gaan.

Mensen tussen wal en schip

Veel huisartsen geven aan dat de behoefte van 24-uurs ondersteuning toeneemt en dat er steeds meer mensen zelfstandig thuis wonen, terwijl dat eigenlijk niet meer gaat. Er is nog steeds krapte in de beschikbaarheid van eerstelijns-bedden en er zijn steeds meer mensen die op basis van een sociale indicatie eigenlijk woonruimte in een verpleeghuis of aanleunwoning nodig hebben.

Dit moet en kan anders!

------------------------------------


ANBO waarschuwt: voorkom verschraling Wmo (09-19)

Aanzuigende werking door nieuw tarief

Op 1 januari 2019 is het Abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in de Wmo ingevoerd. Inwoners betalen hier sinds begin dit jaar 19 euro per huishouden per maand voor. Tot 2019 betaalden de zorgvragers een eigen bijdrage die afhankelijk was van het inkomen en het vermogen. Door het abonnementstarief is het voor mensen met een hoger inkomen aantrekkelijker geworden om gebruik te maken van Wmo-zorg en daardoor is de vraag naar deze zorg gestegen. Dit zorgt voor een flinke aanslag op het Wmo-budget van gemeenten.

Wmo-zorg voor iedereen toegankelijk        

ANBO maakt zich zorgen over de gevolgen die dit heeft voor de mensen met lagere inkomens. Gevreesd wordt dat de tekorten van gemeenten ervoor zorgen dat het aanbod Wmo-zorg versmalt.

ANBO vindt dat het aanbod van Wmo-zorg voldoende en voor iedereen toegankelijk moet zijn. Zorgen zijn er vooral over de groep mensen zonder of met een klein pensioen. Zij zijn niet of nauwelijks in staat om zelf extra (uren) zorg of ondersteuning in te kopen.

ANBO vreest dat de financiële tekorten van gemeenten leiden tot verschraling van het zorgaanbod door gemeenten.

------------------------------------