Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/


   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:

Zorgproblemen? (03-19)

Veranderingen in de WMO (02-19)

65-plussers maken de helft van alle zorgkosten (12-18)

Medicijngebruik (12-18)

Gebruiksvriendelijkheid medicatie moet beter! (10-18)

------------------------------------

Zorgproblemen? (03-19)

Sluiting van ziekenhuizen; overnemen van taken door andere zorgaanbieders; nieuwe poliklinieken; wachtlijsten . . . .

Soms wordt het er niet duidelijker op. Iedereen wil ook graag snel en dichtbij huis worden geholpen, want onzekerheid of wachten geeft meestal geen genezing. De huisartsenpraktijk kan informatie verschaffen, maar vaak ook wordt u verwezen naar een website!

De meeste zorgverzekeraars kunnen u echter óók informatie verschaffen. Bijvoorbeeld over zorgverleners die door hen zijn gecontracteerd en/of bij wie u (snel) terecht kunt.

TIP: bij vragen altijd uw zorgverzekeraar bellen.

Nog een TIP: veranderingen van zorglocaties in de polder worden meestal ook gepubliceerd in het wekelijkse huis-aan-huisblad ‘De Noordoostpolder’.

 

Ervaart u in de Noordoostpolder problemen op dit gebied met organisaties/instellingen? Meld het ons!

Gewoon via de telefoon bij onze secretaris ( 0527- 27 10 81).

------------------------------------


Veranderingen in de WMO (02-19)

Tot op heden betaalde u een inkomensafhankelijke bijdrage voor de voorzieningen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Echter gemeenten mogen per 1 januari van dit jaar beslissen om een vaste eigen bijdrage van € 17,50 per 4 weken of € 19,- per maand in rekening te brengen. Dit betreft de maatwerkvoorzieningen of pgb’s. Vanaf 1 januari 2020 kan ook een deel van de algemene voorzieningen onder het abonnementstarief worden gebracht. In de Memorie van Toelichting (de toelichting op de nieuwe wet) worden huishoudelijke hulp en begeleiding als voorbeeld gegeven van voorzieningen die, ook als zij door de gemeente als algemene voorziening worden bestempeld, onder dit abonnement komen te vallen.

Omdat het wetsvoorstel gemeenten (binnen grenzen) de ruimte geeft om zelf aan te vullen welke extra voorzieningen er onder het abonnementstarief kunnen worden geplaatst, kan de inhoud van het abonnement per gemeente verschillen.

Wij verwachten dat onze gemeente Noordoostpolder inmiddels of binnenkort met informatie zal komen.

------------------------------------


65-plussers maken de helft van alle zorgkosten (12-18)

Nederland wordt ouder en dat is te merken in de uitgaven voor de zorg: de helft van de kosten voor zorg wordt gemaakt door mensen van 65 jaar en ouder. Jaarlijks wordt er zo’n 28 miljard euro besteed aan zorg voor 65-plussers.

Dit schreef onlangs zorgdata-analist VEKTIS. De kosten voor zorg lopen op naarmate de leeftijd vordert: “85-plussers maken vooral kosten in de Wet langdurige zorg (5,6 miljard) en de wijkverpleging (1,3 miljard). De jongste groep 65-74-jarigen, hebben een beduidend betere gezondheid en minder zorg nodig. In deze categorie zijn de kosten van medisch-specialistische (ziekenhuis) zorg de grootste kostenpost (4,3 miljard).

Niet alleen vergrijzing

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Laten we niet de indruk wekken dat de stijging van de zorgkosten enkel komt door de vergrijzing. Ook is onze welvaart enorm toegenomen en er is medisch gezien enorm geïnnoveerd om ziekten te genezen of chronisch te maken. Dat kost veel geld. De stijging van de zorg-kosten is dus een signaal dat het goed gaat met Nederland.

Niet alleen blijven we langer gezond, we blijven daardoor ook langer actief – betaald of onbetaald – en dragen meer bij aan de samenleving.

Maar stijgende zorgkosten slokken wel een enorm deel op van het totale overheidsbudget, dus slimmer omgaan met geld is en blijft nodig. We pleiten ook hier, opnieuw, voor meer investeringen in wonen, wijken en welzijn ( zie ook bladzijde 21).

Deze investeringen zorgen ervoor dat de echt dure zorg zo lang mogelijk buiten de deur kan blijven.

Zorg is ook een van de grootste arbeidsmarkten

In de sector Zorg & Welzijn werken in totaal 2,1 miljoen mensen. 376 duizend van hen zetten zich dagelijks in voor zorg aan ouderen. Door krimp, reorganisatie, bezuinigingen en de hoge werkdruk zijn er rond 2014 ruim 30 duizend werkenden uit de ouderenzorg gestapt. Circa 15% van hen is in 2016 en 2017 als herintreder opnieuw aan de slag gegaan in deze sector, zo schrijft VEKTIS. 


Medicijngebruik (12-18)

Wist u dat

- het vaak mogelijk is om uw medicijn in de vorm van een drankje, oplostablet of zetpil te krijgen?

- het vaak mogelijk is om voor een medicijn te kiezen die u maar één keer per dag hoeft te gebruiken.

- er speciale verpakkingen zijn om uw medicijnen mee te nemen op vakantie.

- een verdeeldoos voor medicijnen handig kan zijn. 

------------------------------------


Gebruiksvriendelijkheid medicatie moet beter! (10-18)

Medicatie kan nog altijd veel gebruiksvriendelijker. Dat concludeert ANBO na eigen onderzoek onder bijna 7700 senioren (leden en niet-leden).

Van hen gebruiken bijna 6400 dagelijks medicatie, waarvan 86 procent zelfs meerdere soorten. Ruim 40 procent van de ondervraagde medicatiegebruikers zegt problemen te ervaren. Zo’n 63 procent van hen ervaart problemen met doordrukstrips, het door midden breken van pillen (34 procent) en het openen van de verpakking (23 procent). Van de ondervraagden gebruikt ruim driekwart dagelijks meerdere medicijnen.

“We zien dat de verpakkingen een grote rol spelen, maar de ondervraagden klagen bijvoorbeeld ook over het gebrekkige onderscheid tussen medicijnen en de medicatieverpakkingen”, aldus ANBO-bestuurder Liane den Haan. “Als je veel verschil-lende medicijnen gebruikt raak je sneller in de war, wat over- of ondergebruik in de hand werkt. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kan hierin een belangrijke rol spelen, maar het zou ook goed zijn als farmaceuten zelf meer investeren in goede verpakkingen en slimme hulpjes. Dat vergroot het gebruiksgemak en uiteindelijk de werking.”

Ook de apotheker kan een rol spelen, en doet dat al in veel gevallen. Medicatiebeoordeling wordt op prijs gesteld, maar vindt nog onvoldoende plaats. Het gebruik van medicatie is gebaat bij goed inzicht in de (specifieke) afspraken over het gebruik en de manier van bewaren. Bovendien kunnen bepaalde bijwerkingen – waar een kwart van de gebruikers last van zegt te hebben – wellicht minder worden of zelfs helemaal verdwijnen.

------------------------------------