Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/


   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:

Koopkrachtvoorspellingen (04-19)

Alleenstaande-ouderenkorting (04-19)

Koopkrachtontwikkeling (04-19)

Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (02-19)

“Het gaat goed – maar niet met uw pensioen” (12-18) 

Het gaat goed – maar niet met uw pensioen (12-18) (Willem Reijn, beleidsadviseur pensioenen bij ANBO)

Huis opeten? (11-18)

Doorwerken na pensioen (11-18)

De prijs van gebrek aan moed is hoog (10-18) Willem Reijn, beleidsadviseur pensioen bij ANBO

Consumentenprijzen blijven stijgen (10-18)

Koopkracht gepensioneerden nam af (10-18)

Veranderingen in ons pensioenstelsel (09-18) Willem Reijn, beleidsadviseur pensioen bij ANBO

-------------------------------------


Alleenstaande-ouderenkorting (04-19)

 Als uw partner langdurig wordt opgenomen in een verpleeghuis, kunt u een AOW-uitkering voor alleenstaanden aanvragen. Het woord ‘kunt’ is essentieel. Of u daadwerkelijk alleenstaanden-AOW heeft aangevraagd, is voor de inkomstenbelasting niet relevant. Zolang u de mogelijkheid heeft te kiezen voor de alleenstaanden-AOW heeft u recht op de alleenstaande-ouderenkorting! Zelfs als u nog steeds de lage AOW voor partners ontvangt.

Deze regel geldt zowel voor degene die in het verpleeghuis is opgenomen als voor de achtergebleven partner.

Heeft u de alleenstaande-ouderenkorting ten onrechte niet gekregen maar wel belasting betaald? Vraag er alsnog om met onze brief alleenstaande-ouderenkorting. Dat kan tot maximaal vijf belastingjaren terug, dus nu nog t/m 2013.

Meer weten? Neem contact op met onze belastingservice

------------------------------------- 

 

Koopkrachtvoorspellingen (04-19)

ANBO stelt voor om de koopkrachtvoorspellingen op een andere manier te doen. Het Centraal Planbureau (CPB) dat de koopkracht voorspelt, gaat uit van gemiddelden.

Echter de gemiddelde burger bestaat niet!

Het CBP zou dus rekening moeten houden met individuele situaties. In de koopkrachtplaatjes wordt iemand met alleen een AOW-pensioen in een huurhuis hetzelfde behandeld als iemand met alleen AOW in een eigen huis zonder hypotheek. Dat kan echt niet meer; de feitelijke koopkracht is in deze situatie niet met elkaar te vergelijken.

Dus roept ANBO de overheid op: “Maak de koopkracht-voorspellingen meer realistisch en houd rekening met de verschillen in de samenleving.”

------------------------------------- 


Koopkrachtontwikkeling (04-19)

ANBO maakt zich grote zorgen over de koopkrachtontwikkeling. De consumentenprijzen stijgen maand op maand, en hoewel de cao-lonen nog altijd iets harder stijgen dan de prijzen, zijn er twee grote pijnpunten:

- Gepensioneerden profiteren niet van loonstijgingen, en hebben dus te maken met een koopkrachtdaling.

- Daarnaast zullen de prijzen, mede door de verhoging van het lage Btw-tarief en de verhoging van de energiebelasting, ook komend jaar stijgen.

Het is inmiddels zonneklaar dat de door het kabinet voorspelde stijging van de koopkracht in rook is opgegaan. Gepensioneerden hebben de afgelopen jaren niet kunnen profiteren van de economische groei, waardoor de kloof tussen werkenden en niet-werkenden groeit. Daar is tot op heden nauwelijks oog voor geweest.

 Wat is het probleem voor gepensioneerden?

Gepensioneerden krijgen hun inkomen uit een aantal pijlers, waarvan de eerste de AOW is. De AOW is gekoppeld aan de ontwikkeling van het netto minimumloon; het inkomen stijgt dus enigszins mee met de prijsontwikkeling.

Het probleem zit in de tweede pijler: het uitgesteld loon ofwel pensioen. Door de economische crisis en een rigide manier van het berekenen van de toekomstige verplichtingen hebben de pensioenfondsen flink te lijden gehad, en dat uit zich erin dat de pensioenen de afgelopen 10 jaar niet zijn gecorrigeerd voor inflatie, en soms zelfs gedaald zijn.

Alle gepensioneerden zijn sinds 2008 gemiddeld zeven procent – velen zelfs boven de tien procent - gedaald in koopkracht.

Inkomen tot ongeveer € 13.800

Mensen met een inkomen tot ongeveer € 13.800 betalen geen inkomstenbelasting. Het totaal van de heffingskortingen is voor hen namelijk meer dan de verschuldigde inkomstenbelasting. Belastingmaatregelen bieden voor hen dus geen verbetering van het inkomen. Deze huishoudens zullen dus minder te besteden krijgen.

-------------------------------------


Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (02-19)

Heeft u een chronische ziekte of handicap en weinig inkomen? Misschien komt u in aanmerking voor de regeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten.

U komt in aanmerking als u:

Ÿ Weinig inkomen heeft (maximaal 110% van de bijstandsnorm), en

Ÿ Chronisch ziek of gehandicapt bent.

In de gemeentelijke regelgeving zijn de precieze voorwaarden opgenomen. Ga naar de website www.noordoostpolder.nl/

tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten.

U kunt ook bellen (0527) 63 39 11)

-------------------------------------


“Het gaat goed – maar niet met uw pensioen” (12-18) 

is de aanhef van een artikel hieronder, geschreven door Willem Reijn, beleidsadviseur pensioenen bij ANBO.

Maar helaas, ondanks de aantrekkende economie, kunnen onze gepensioneerden niet tevreden zijn.

De Nederlandse economie is op stoom. De werkgelegenheid trekt aan, het inkomen van de werkenden gaat omhoog, hogere consumptiecijfers en meer investeringen zorgen voor een economische groei.

Echter de stijgende arbeidskosten en verhoging van het lage btw-tarief zorgen in 2019 voor een inflatie van 2,3%. Gelukkig zorgen diverse fiscale maatregelen voor een compensatie van 1,6%. Het kabinet Rutte 3 komt met een lastenverlichting waar vooral de werkenden van zullen profiteren. Onvoldoende komt aan het licht dat 12% van de ouderen er in 2019 op achteruit gaat. Maar ….., afgewacht moet worden of veel pensioenfondsen in 2019 verplicht moeten korten, waardoor nog veel meer ouderen er opnieuw verder op achteruit gaan.

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is er ook meer armoede voor ouderen gekomen. Circa 3.5% van de ouderen leeft onder de armoedegrens. Dat ouderen in Nederland laag scoren als het om armoede gaat, komt door onze AOW en pensioen.

Met alleen een volledige AOW ben je volgens de definities niet arm, wat niet wegneemt dat je maar uiterst moeilijk kunt rondkomen.

ANBO is in Nederland een sterke ouderenorganisatie die op veel terreinen invloed kan uitoefenen. Dat deden ze al 120 jaar en dat zullen ze ook blijven doen in 2019. 

-------------------------------------


Het gaat goed – maar niet met uw pensioen (12-18) (Willem Reijn, beleidsadviseur pensioenen bij ANBO)

Het gaat goed met Nederland. Jammer dat u daar zo weinig van merkt. En voorlopig ook weinig van gaat merken. Want de pensioenen stijgen al tien jaar niet meer en zullen de komende jaren ook niet omhoog gaan.

Dat tijdens de crisis de pensioenen niet konden stijgen of zelfs werden verlaagd, dat begrepen we nog wel. Maar nu wordt dagelijks in de kranten de euforie over de economie beleden, noteren de beurzen historisch hoog (oké, los van dat kleine dipje) en zijn de banen voor het uitkiezen. En daar staat u dan als gepensioneerde: al die vreugde gaat aan uw deur voorbij.

Sterker nog. Het pensioen is vijftien procent minder waard geworden in de afgelopen jaren en daar komt in de komende drie jaar nog eens een procent of vijf bij, want de overheid wil dat wij de potten (1400 miljard) nog verder vullen voor de magere jaren. Er moeten nog grotere buffers komen.

Buffers kunnen een tegenvaller opvangen. De vraag is alleen hoe groot die buffers moeten worden.

Regelmatig luchten leden hun hart over pensioenen. De ontevredenheid over het stilstaan van de pensioenen is de grootste ergernis. Wij geloven niet dat we door harde, extreme standpunten veel bereiken. Maar dat neemt niet weg dat de klachten terecht zijn. Dus blijven wij brieven schrijven, Kamerleden benaderen en publiceren in kranten. Op redelijke toon en op inhoud! En uiteraard samenwerken met andere organisaties. Samen staan we sterker!

-------------------------------------


Huis opeten? (11-18)

Als een van de partners in een verpleeghuis gaat wonen is er een grote kans dat de andere partner in het eigen huis blijft wonen. Zeker bij gevorderde dementie kan het zwaar zijn om mee te verhuizen.

Verpleeghuiszorg is duur. De eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en uw zorgindicatie. Meer over de zorgbijdrage kunt u lezen op de website van het CAK, www.hetcak.nl.

-------------------------------------


Doorwerken na pensioen (11-18)

Doorwerken na pensionering wordt steeds normaler. Inmiddels zijn er bijna 150.000 mensen die doorwerken na hun AOW-datum. Voor sommige mensen is het noodzaak, maar veel mensen ervaren het als zingeving. Zeker nu mensen steeds ouder worden en steeds langer gezond blijven.

Voor sommige mensen is doorwerken na pensionering geen luxe, maar noodzaak.

De pensioenen zijn al sinds 2008 niet meer geïndexeerd. Dat betekent dat het inkomen stagneert of zelfs daalt.

Blijf actief

Liane den Haan, directeur-bestuurder ANBO, moedigt iedereen die het kan aan om actief te blijven. “Werk, betaald of on-betaald, houdt je actief en vitaal en het zorgt er voor dat je je netwerk verder uitbouwt. Het is fijn als je mensen kunt helpen”.

-------------------------------------


De prijs van gebrek aan moed is hoog (10-18) Willem Reijn, beleidsadviseur pensioen bij ANBO

Verkorte weergave:

Wie keurig pensioen heeft opgebouwd naast zijn AOW heeft de afgelopen jaren een flinke veer gelaten. Niets nieuws: als het ABP 15 procent achterloopt met indexatie, is de koop-kracht van de gemiddelde gepensioneerde 7,5 procent gekelderd. Immers, de helft van het inkomen van een gemiddelde gepensioneerde bestaat uit de wel geïndexeerde AOW en de andere helft uit pensioen.

De afgelopen jaren was de inflatie relatief laag, maar trekt nu aan en is inmiddels boven de 2 procent gestegen. Dat voelt de gepensioneerde in de portemonnee, maar ook de werknemers die vanaf morgen pensioneren.

De gepensioneerde krijgt wel zijn nominale toezegging uitgekeerd, maar kan er elk jaar minder van kopen. We zouden dus naar een reëler stelsel moeten die ervoor zorgt dat de koopkracht behouden blijft.

Vakcentrales en werkgevers zijn er nog steeds niet uit. Steeds zien ze nieuwe beren op de weg. Hoe voorkom je dat nieuwe afspraken ten koste gaat van weglopende leden?

De druk is groot vanuit de leden, maar ook vanuit de politiek. Datzelfde geldt ook voor de werkgevers.

Politiek Den Haag kreunt en steunt onder de afschaffing van de dividendbelasting – net zoals het volledige MKB. Dus ook voor hen is er de uitdaging om te laten zien dat ze iets positiefs voor elkaar moeten zien te krijgen.

Er zijn helaas geen grote mannen en vrouwen die het vertrouwen en het gezag hebben om mensen te overtuigen. Die weten dat het leven geven en nemen is en dat ook met overtuiging kunnen overbrengen. En die naar Den Haag kunnen zeggen: wij zijn eruit, jullie regelen het maar.

Welke partij durft zijn nek uit te steken?

De prijs voor gebrek aan moed is hoog!

En het vervelende is: die prijs betaalt u! 

-------------------------------------


Consumentenprijzen blijven stijgen (10-18)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt in de zogeheten consumentenprijsindex (CBI) bij wat het prijsverloop is van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. De CBI is daarmee een belangrijke indicator voor de inflatie.

Lage inkomens

Volgens het Centraal Planbureau en het kabinet zit de koopkracht, ondanks de btw-verhoging, in de lift doordat de inkomstenbelasting wordt verlaagd. Maar mensen met een inkomen tot ongeveer € 13.800 betalen geen inkomsten-belasting. Het totaal van heffingskortingen is voor hen meer dan de verschuldigde inkomstenbelasting.

De verhoging van de btw komt voor de koopkracht van deze groep dus extra hard aan. Deze huishoudens zullen niet méér te besteden krijgen, maar juist minder.

Middeninkomens

Liane den Haan van ANBO zegt hierover het volgende:

“We hebben al tijdens de presentatie van de miljoenennota 2018 (Prinsjesdag 2017) onze zorgen uitgesproken over de koopkracht van de middengroepen. Om een voorbeeld te stellen: het inkomen van gepensioneerden stijgt niet en daalt in veel gevallen zelfs, en nu de economie groeit en de prijzen stijgen vermindert hun koopkracht nog verder.

Gepensioneerden profiteren namelijk niet van de belasting-maatregelen die genomen zijn om de werkenden te ontlasten. En op die manier hebben gepensioneerden geen profijt van de economische voorspoed.”

“We blijven de koopkracht van gepensioneerden op de agenda zetten en zullen de minister van Sociale Zaken ervan doordringen om de kloof tussen werkenden en gepensioneerden kleiner te maken”, aldus Liane den Haan.

------------------------------------- 


Koopkracht gepensioneerden nam af (10-18)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte onlangs bekend dat de gemiddelde koopkracht in 2017 groeide met een half procent, maar dat die van de gepensioneerden afnam. “Het laatste is natuurlijk geen verrassing,” zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “Sinds 2008, toen de economische crisis begon, hebben senioren met een aanvullend pensioen al 12 procent koopkracht ingeleverd.”

Aanvullend pensioen

De belangrijkste oorzaak zit in de aanvullende pensioenen, die sinds de crisis niet meer zijn geïndexeerd. “Toen Nederland economisch in zwaar weer verkeerde, heeft iedere burger een steentje bijgedragen, ook senioren. Nu de economie al een tijd weer in de lift zit, is het niet meer dan logisch dat iedere burger hiervan profiteert. Daar lijkt het nieuwe kabinet geen oog voor te hebben.”

Ook het overheidsbeleid van de afgelopen jaren heeft er juist toe geleid dat de koopkrachtkloof tussen werkenden en niet-werkenden veel groter is geworden. Die kloof moet gedicht worden.”

Andere rekenwijze

ANBO stelt voor om de koopkrachtvoorspellingen op een andere manier te doen. Het Centraal Planbureau (CPB) dat de koopkracht voorspelt, gaat uit van gemiddelden.

Welnu, de gemiddelde burger bestaat niet.

Het CBP zou dus rekening moeten houden met individuele situaties. Den Haan: “In de koopkrachtplaatjes die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, zal iemand met alleen een AOW-pensioen in een huurhuis hetzelfde worden behandeld als iemand met alleen AOW in een eigen huis zonder hypotheek. Dat kan echt niet meer; de feitelijke koopkracht is in deze situatie niet met elkaar te vergelijken. Dus roepen wij op: Overheid, maak de koopkrachtvoorspellingen meer realistisch en houd rekening met de verschillen in onze samenleving.” 

-------------------------------------


Verwachte inkomen 2019 (10-18)

Voor een aantal situaties heeft ANBO de effecten van de belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan 2019, de veranderingen in de zorgpremie en de energiebelasting door-gerekend.

Alleenstaande met alleen AOW

De AOW incl. vakantie-uitkering gaat omhoog met 164 euro; wel wordt er 16 euro meer zorgpremie ingehouden; de energiebelasting kost 130 euro meer; aan de gewone zorgpremie en zorgtoeslag is deze persoon 25 euro minder kwijt; Totaal in de plus 43 euro.

Alleenstaande met AOW en € 20.000 aanvullend pensioen

Aanvullend pensioen blijft ongewijzigd; het inkomen gaat na inhouding omhoog met 576 euro; wel wordt er 12 euro meer zorgpremie ingehouden; de energiebelasting kost 130 euro meer; aan de gewone zorgpremie is deze persoon 124 euro meer kwijt; totaal in de plus 366 euro.

Gehuwden met beiden alleen AOW

De AOW incl. vakantie-uitkering gaat voor beiden met 102 euro omhoog, dus 204 euro meer; wel wordt er 2x 11 euro meer zorgpremie ingehouden; de energiebelasting kost 130 euro meer; aan de gewone zorgpremie en zorgtoeslag zijn deze personen 33 euro minder kwijt; totaal in de plus 85 euro.

Gehuwden met AOW en 1 partner 20.000 aanv. pensioen

Het aanvullend pensioen blijft ongewijzigd; het inkomen gaat na inhouding belasting omhoog met 711 euro; wel wordt er 32 euro meer zorgpremie ingehouden; de energiebelasting kost 130 euro meer; aan de gewone zorgpremie zijn zij 248 euro meer kwijt; totaal in de plus 301 euro.

De berekeningen zijn gemaakt op basis van de cijfers uit de Prinsjesdagstukken. Deze kunnen nog veranderen door de behandeling in de Tweede Kamer en aanpassingen door inflatie. 

-------------------------------------                 


Veranderingen in ons pensioenstelsel (09-18)

Nederland is volgens onderzoek na Luxemburg het land met de minste armoede onder ouderen. Dat geeft aan dat ons pensioenstelsel goed werkt. Financieel is het systeem met een vermogen van circa € 1400 miljard robuust, zeker in vergelijking met andere Europese landen die veelal met een omslag werken.

ANBO vindt daarom dat wij zuinig moeten zijn op ons pensioen-stelsel. Een eventuele verandering moet een daadwerkelijke verbetering zijn. De afgelopen twintig jaar zijn al veel aanpassingen gepleegd. VUT-regelingen zijn verdwenen en tegelijkertijd is de AOW-leeftijd opgeschoven. Eindloon werd middelloon als basis. En de regels (het financieel toetsingskader) zijn strakker geworden.

Maar er zijn weer nieuwe redenen om te veranderen. Belangrijkste reden is dat indexatie al een decennium achterblijft. Indexatie is essentieel bij middelloonregelingen. Bij een pensioen gebaseerd op eindloon is de indexatie tot pensioendatum feitelijk gegarandeerd.

Bij de grote pensioenfondsen is het pensioen inmiddels 15 procent in waarde gedaald, terwijl de komende jaren evenmin indexatie mag worden verwacht.

Gepensioneerden voelen de achteruitgang vandaag in hun portemonnee, terwijl nieuwe generaties die daling morgen ondergaan. Algemeen wordt het niet-indexeren als belangrijkste reden voor het gedaalde vertrouwen in het pensioenstelsel gezien. Het blijkt niet uit te leggen dat gepensioneerden langdurig niet mee profiteren van een bloeiende economie.

Tweede is dat met de huidige wetgeving mensen hun pensioen bij onderdekking niet mee kunnen nemen als zij naar een andere werkgever (buiten de sector) gaan. De toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt vereist betere regelingen op dit gebied.

Een derde probleem is dat steeds grotere groepen geen pensioen opbouwen. Met name de circa 900.000 zzp’ers bouwen vaak te weinig pensioen op. Verder zijn er de zogeheten ‘blinde vlekken’, bedrijven zonder pensioenregeling. Ook mensen met een uitkering kennen geen pensioenopbouw.

ANBO vindt dat zorgelijk. Werkenden die geen pensioenpremie betalen kunnen op arbeidskosten concurreren, maar de kans dat zij na de pensionering een beroep doen op sociale voorzieningen (huur- en zorgtoeslag) neemt dan wel toe. 

Wat wil ANBO?

ANBO heeft een open houding in de pensioenstelseldiscussie. Wel stelt ANBO aan pensioenstelsels de volgende voorwaarden:

1. Pensioenambitie. De regeling dient gericht te zijn op een goede pensioenuitkomst;

2. Solidariteit. Die zorgt voor een evenwicht tussen generaties, tussen mannen en vrouwen en tussen individuele en gemeenschappelijke belangen. Daartoe rekent ANBO het delen van langleven-risico (geen pech- en gelukgeneraties), partnerpensioen en arbeids-ongeschiktheidspensioen;

3. Verplichtstelling. Zo veel mogelijk mensen moeten pensioen opbouwen;

4. Begrijpelijke pensioenregelingen;

5. Stabiel. Pensioenen zijn een zaak van lange adem en moeten niet meebewegen met de waan van de dag. Pensioenuitkeringen mogen echter van ANBO wel beperkt meebewegen in goed en slechte tijden;

6. Maatschappelijk draagvlak. Het pensioenstelsel moet bindende elementen bevatten, die zorgen voor een breed gedragen deelname, zowel van generaties als van inkomensgroepen.

Marktrente !!!

Zoals al vaker gezegd vindt ANBO de marktrente niet de goede maatstaf voor het bepalen van de verplichtingen van een pensioenfonds. Nu moeten gepensioneerden wachten tot de fondsen nog zo’n 300 miljard euro hebben bijgespaard, voordat geïndexeerd mag worden.

Het uiteindelijke doel, 125 procent dekkingsgraad is overdreven. De fondsen moeten werken met een absurd lage rente. Dat is onwenselijk en schadelijk.

Terwijl de economie bloeit, weten de gepensioneerden dat hun koopkracht elk jaar minder wordt. “Dat is niet uit te leggen”, aldus Willem Reijn, beleidsadviseur pensioen bij ANBO.

“Wij ouderen zijn geen graaiers, wij willen een eerlijke, evenwichtige afweging van belangen tussen jong en oud”, aldus Willem van Reijn. 

-------------------------------------