Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:

ANBO pleit ook voor aanpassing AOW (12-20)

ANBO pleit voor aanpassing pensioen (12-20)

Senioren rijk? (12-20)

Prinsjesdag 2020 (11-20)

Nieuwe pensioenregels (10-20)

Nieuw pensioenakkoord (07-20)

Check uw recht op huurtoeslag! (05-20)

Pensioenen dit jaar gegarandeerd (05-20)

Contant geld blijft nodig: (03-20)

-------------------------------------


ANBO pleit ook voor aanpassing AOW (12-20)

De AOW maakt onderscheid tussen gehuwden en alleenstaanden. Dit onderscheid is gebaseerd op hoe de maatschappij er in de jaren vijftig van de vorige eeuw uitzag, toen de AOW werd ontworpen.

De AOW heeft bepalingen aan mensen die ongehuwd samenwonen en aldus gelijk worden gesteld met gehuwden. De voorwaarden voor die gelijkstelling is voor meerdere uitleg vatbaar en voor de betrokkenen vaak niet duidelijk. Gevolg: een groot bedrag aan te veel ontvangen AOW moet worden terugbetaald.

ANBO vindt het hoog tijd om deze regels op een moderne leest te schoeien. ANBO stelt dan ook voor om het begrip gehuwd, geregistreerd partner en ongehuwd te schrappen en alleen onderscheid te maken op basis van het aantal personen dat op één adres woont. 

-------------------------------------


ANBO pleit voor aanpassing pensioen (12-20)

Minister Koolmees is bereid om pensioenen te verhogen of te verlagen als zou het nieuwe pensioenstelsel al gelden. Maar de nieuwe regels gelden pas vanaf 2022 en dat is volgens ANBO te laat.

Voor 2021 lijkt de minister vast te houden aan de minimum dekkingsgraad van 90 procent, net als dit jaar. Bovendien zijn kortingen die nu nog worden doorgevoerd noch in het huidige noch in het nieuwe stelsel goed te maken.

Daarnaast heeft ANBO steeds aangegeven dat de huidige gepensioneerden van de verhogingen in het nieuwe stelsel nauwelijks zullen profiteren, omdat de gemiddelde gepensioneerde nu rond de 75 jaar is. Zo zouden gepensioneerden wel het zuur van het huidige stelsel nog te verwerken krijgen, zonder het zoet van het nieuwe stelsel te mogen proeven.

De huidige rekenrente van 0,2 procent doet geen enkel recht aan de gezondheid van de pensioenfondsen.

ANBO heeft op 4 november jl. haar visie afgegeven tijdens een rondetafelgesprek met de commissie van sociale zaken. 

-------------------------------------


Senioren rijk? (12-20)

Uiteraard beschikt een deel van de ouderen over veel vermogen. Dat veel senioren veel geld te besteden hebben is echter een verkeerde conclusie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De hoofdmoot van het vermogen van senioren zit in de waarde van hun woning. Maar met die waarde kun je niet veel mee. En voor een overwaarde-hypotheek komt niet iedereen in aanmerking. 

-------------------------------------


Prinsjesdag 2020 (11-20)

Ouderen zetten zich schrap voor 2021. Velen geven aan dat de rek er uit is in hun portemonnee.

Meer dan 2000 senioren spraken zich uit over hun verwachtingen voor volgend jaar. Naast hogere kosten voor verzekeringen, energie en de huur, maakt men zich ook ernstig zorgen over de pensioenen die al ruim 10 jaar niet geïndexeerd zijn.

De regering probeert de economische gevolgen van de coronacrisis voor burgers te dempen met een aantal belas-tingmaatregelen. Maar gaat het kabinet daarin slagen?

ANBO heeft alles op een rijtje gezet en ziet dat de meeste mensen inderdaad meer overhouden. Er zijn echter tal van ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de koopkracht.

Voorbeeld: “Veel gemeenten hebben al aangegeven dat zij de rekening van de corona-crisis willen betalen door de lasten voor de burgers te verhogen.”

Ook over de ontwikkelingen rondom het aanvullend pensioen is ANBO ongerust en zal erop aandringen om maatregelen te nemen als hierdoor koopkrachtdalingen ontstaan.

Gelukkig gaat de Rijksoverheid zich meer bemoeien met de ruimtelijke ordening. Hopelijk krijgt de woningmarkt hierdoor extra impulsen.

De Rijksoverheid wil zich dus meer bemoeien met het grondbeleid. Nu doen projectontwikkelaars of gemeenten dat.

Het is dan wel noodzakelijk dat er genoeg geld beschikbaar komt voor het wegnemen van belemmeringen door stikstof. 

-------------------------------------


Nieuwe pensioenregels (10-20) (door Willem Reijn, beleidsadviseur pensioenen bij ANBO)

Oké, er ligt dus een akkoord over de uitwerking van het pensioenakkoord, maar nu gaan we over naar de volgende fase: het bereiken van een akkoord over het akkoord over de uitwerking van het pensioenakkoord. Snapt u het nog? Ja in de pensioenwereld weten ze wel hoe ze de meisjes en de jongens van de straat moeten houden.

Helaas wemelt het bij de gepresenteerde uitwerking nog van de losse eindjes, die al heel snel voelbaar zijn in uw pensioen. ANBO heeft direct in een brief aan de Tweede Kamer scherp gereageerd.

Kort samengevat: het nieuwe stelsel is een verbetering, maar het omzetten van de huidige in nieuwe rechten is onduidelijk en onvoldoende geregeld en daardoor uitermate bedreigend voor gepensioneerden.

In vergelijking met de gestuurde brief zijn er kleine ontwikkelingen. Eerste punt: de rente is iets aangetrokken, zodat de pensioenfondsen er (naar de huidige regels) iets minder slecht voor staan. En de inflatie is gezakt van 1,6 naar 0,2 procent. Maar kortingen blijven dreigen.

Het tweede punt: de klap die volgend jaar dreigt door het aanpassen van de rente wordt door de Nederlandsche Bank uitgesmeerd over vier jaar. Dat betekent aan het einde van die vier jaar nog steeds een lagere dekkingsgraad van vier tot acht procent, maar de pijn wordt verzacht – en als de rente zich wat herstelt komt van uitstel wellicht afstel.

ANBO vindt dat de regels voor het huidige stelsel (het zogeheten financiële toetsingskader) zo snel mogelijk bij het oud vuil moet worden gezet. Het is onredelijk en onwijs om te moeten korten op basis van regels, waarvan de stuurgroep heeft vastgesteld dat er tegen de huidige marktrente geen pensioen kan worden opgebouwd.

ANBO stelt alles in het werk om samen met partners een gedegen voorstel op het bureau van de minister te leggen. 

-------------------------------------


Nieuw pensioenakkoord (07-20)

ANBO kan zich onder voorwaarden scharen achter de uitwerking van het pensioenakkoord. De principes van het nieuwe stelsel onderschrijft ANBO. De huidige rekenrente verdwijnt, er worden geen grote buffers meer opgebouwd en de kans op indexering stijgt. Wel wordt de kans op korten groter als het slecht gaat. De vertaling van de uitgangspunten in pensioenen moeten duidelijker. Er is nog teveel risico dat de huidige gepensioneerden het bitter van het huidige stelsel krijgen en niet het zoet van het nieuwe stelsel. ANBO heeft bij minister Koolmees aangegeven nauw betrokken te willen worden bij de invulling van de overgangsperiode die nog duurt tot 2026. 

-------------------------------------


Check uw recht op huurtoeslag! (05-20)

De voorwaarden voor huurtoeslag zijn per 1 januari 2020 verruimd. De inkomensgrens is wat flexibeler geworden. Tot 2020 was het zo dat u geen recht op huurtoeslag had als uw inkomen ook maar 1 euro de grens overging. Dat is vanaf 1 januari anders. Dat kan betekenen dat u voor huurtoeslag in aanmerking komt, terwijl dat voorheen niet zo was!

Wilt u weten of u sinds 1 januari 2020 recht heeft op huurtoeslag? Maak zelf een berekening via de website www.toeslagen.nl of neem contact op met de ANBO Raad & Daad Advieslijn. 

Krijgt u hulp van de belastingservice van StABS – NOP? Ook zij helpen u graag (zie tabblad OVER ONS / COMMISSIES)!

-------------------------------------


Pensioenen dit jaar gegarandeerd (05-20)

Het coronavirus heeft grote impact op onze samenleving en wellicht ook op onze pensioenen. Of pensioenkortingen voor de deur staan, weten we pas op 31 december van dit jaar. Je weet niet in hoeverre de economie zich dan heeft hersteld.

Dat er ongerustheid bestaat begrijpt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. Het is goed dat het kabinet alles uit de kast haalt om de economie overeind te houden. De inkomens van gepensioneerden zijn nu gegarandeerd, terwijl vele werkenden nu met angst en beven naar hun baan kijken.

Laten we dus niet voortijdig paniek zaaien over pensioenen. Tot volgend jaar zal er niet worden gekort, ook niet tussen-tijds in de huidige crisissituatie. Eind vorig jaar heeft minister Koolmees zich soepel getoond om ‘onnodige kortingen’ te voorkomen. ANBO wil graag ook nu weer met hem meedenken als de nood aan de man komt, want natuurlijk moeten gepensioneerden niet nog verder achterop komen.

-------------------------------------


Contant geld blijft nodig: (03-20)

één op de tien ouderen kan niet internetbankieren

Meer dan 10 procent van de ouderen in Nederland geeft aan dat ze niet internetbankieren, terwijl ze wel over een computer beschikken en online actief zijn.

Bijna de helft doet dit omdat men internetbankieren niet veilig vindt. 54 procent wil zelfs met aangeboden hulp niet overstappen naar internetbankieren. Voor de Nederlandse oudere is contant geld dan ook van cruciaal belang.

Dat blijkt uit een onderzoek van ANBO onder bijna 10.000 ouderen.

De resultaten van het onderzoek zijn van belang voor het besluit om geldautomaten weg te halen in verband met de veiligheid door plofkraken en het verdwijnen van servicepunten van banken. De huidige beschikbaarheid van contant geld moet blijven, omdat het aan de behoefte van veel ouderen voldoet.

ANBO wil een robuust en veilig betalingsverkeer dat toegankelijk is voor iedereen. Gelukkig is Nederland koploper op dit gebied. Wel moeten we er voor zorgen dat iedereen kan participeren, want de ontwikkelingen gaan snel. Vooral bij de technologie. Het gebruik van contant geld neemt onder andere hierdoor snel af. Daarom is het zaak dat er gezorgd wordt dat mensen kunnen blijven meedoen.

Tweederde van alle ouderen (67 procent) betaalt in winkels en de supermarkt afwisselend contant of met de bankpas. Ruim 11 procent rekent altijd contant af. En een heel klein deel, namelijk 1,4 procent, betaalt mobiel.

Bijna alle ouderen (96,5 procent) willen zelf kunnen blijven bepalen hoe ze betalen: contant of anders.

-----------------------------------