Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

ONDERWERPEN:

Hoezo plan voor toekomst ouderenzorg? (12-21)

Het levenstestament (09-21)

SVB, stop met die brieven! (05-21)

Contactbeperking (02-21) 

----------------------------------


Hoezo plan voor toekomst ouderenzorg? (12-21)

Dat is er al!

Hoe ziet de toekomst van de ouderenzorg eruit? De politieke partijen die onderhandelen over een coalitie willen hiervoor een plan ontwikkelen. Het is goed dat er oog voor is, maar een plan ontwikkelen hoeft niet. Dertien maatschappelijke organisaties, waaronder ANBO, hebben eerder dit jaar in tien uitgangspunten geformuleerd hoe het anders moet en kan.

De zorg voor ouderen staat onder grote druk. En de coronapandemie laat de knelpunten al goed zien: te hoge werkdruk, grote administratieve lasten, hoog ziekteverzuim en te veel vraag naar zorg door te weinig medewerkers.

Die problemen gaan niet minder worden. Het aantal 90-plussers en mensen met dementie verdubbelt de komende 20 jaar. En daarmee ook de vraag van mensen naar ouderenzorg. De vergrijzing slaat aan twee kanten toe.

Als er niets verandert moet het aantal ouderenzorg-banen in 2040 verdubbelen naar 700.000. Dat is niet realistisch, want de arbeidsmarkt groeit niet zo hard. Het kan en moet anders. Dertien landelijke vertegenwoordigers van ouderen, patiënten en cliënten, mantelzorgers, werknemers, zorgprofessionals en zorgorganisaties staan klaar om hun aandeel te leveren in het aanpakken van de uitdagingen.

De tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg gaan over allerlei onderwerpen, die stuk voor stuk van groot belang zijn voor zorg en ondersteuning van ouderen. Mensen moeten oud kunnen worden op een wijze die hen past.

De 13 landelijke organisaties roepen de politiek op de uitgangspunten te omarmen.

Dit initiatief komt van ANBO, ActiZ, Alzheimer Nederland, CNV, FBZ, FNV, KBO-PCOB, LOC Waardevolle zorg, Mantel-zorgNL, NU’91, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en Zorgthuis.nl.

----------------------------------


Het levenstestament (09-21)

Minstens 30.000 ouderen worden jaarlijks slachtoffer van financieel misbruik. Kwetsbare ouderen worden financieel uitgekleed door een zoon, een dochter, een buurvrouw of een zogenaamde hulpverlener.

Wat kunt u zelf doen om dit te voorkomen?

In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw eigen toekomst. Wat er moet gebeuren als u zelf niet meer kunt handelen. Dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname. Maar ook permanent, bijvoorbeeld door dementie.

Er zijn diverse keuzes die u moet maken. In een gesprek met een notaris kunt u doorpraten over de voordelen en nadelen van deze keuzes. Of extra uitleg krijgen bij de vragen die u nog niet kunt beantwoorden.

De volgende onderwerpen komen dan ter sprake:

1. Wat gaat een vertrouwenspersoon voor u doen?

2. Wie wordt uw vertrouwenspersoon?

3. Hoe wilt u het toezicht regelen?

4. Wat kunt u regelen voor onvoorziene omstandigheden.

Als u een vertrouwenspersoon aanwijst, is het wel belangrijk dat die persoon u goed kent en van uw wensen op de hoogte is. En het woord zegt het al: u moet een volkomen vertrouwen hebben in uw vertrouwenspersoon. Loopt het niet lekker meer tussen u en de vertrouwenspersoon dan kunt u het levenstestament aanpassen. U moet dan nog wel wilsbekwaam zijn.

Dit laatste moet de notaris beoordelen.

Notariskantoor Het Notarieel in Emmeloord geeft ANBO-leden een korting van € 75,- p.p. als zij een testament of levenstestament voor u mogen opstellen.

De actie loopt tot 31-12-2021.

Maak gerust een afspraak via emmeloord@hetnotarieel.nl of bel voor informatie naar 0527 – 61 59 31

----------------------------------


SVB, stop met die brieven! (05-21)

Onlangs besteedde het tv-programma Kassa aandacht aan de situatie van een gepensioneerd echtpaar waarvan één partner in een verzorgingsinstelling woont. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stuurt mensen in een dergelijke situatie een brief waarin zij mensen wijzen op de mogelijkheid om voor een alleenstaande-AOW te kiezen. ANBO vindt dat SVB daarmee moet stoppen.

Over dit onderwerp krijgt ANBO regelmatig vragen van hun leden. ANBO waarschuwt mensen om hier heel zorgvuldig mee om te gaan. Het gaat namelijk niet alleen om de hogere AOW die je dan krijgt, er veranderen echter ook veel zaken aan de achterkant.

Eigen bijdrage omhoog

De zogenoemde lage eigen bijdrage kan door de hogere AOW fors omhoog gaan. De hoge eigen bijdrage kan ervoor zorgen dat het hogere inkomen volledig teniet wordt gedaan, zoals men in de tv-uitzending kon zien.

Er verandert zoveel in financieel opzicht als iemand in een zorginstelling wordt opgenomen, dat het lastig is om daar overzicht in te houden. ANBO heeft juist voor die gevallen voor zijn leden een leidraad gemaakt om een verantwoorde keuze te kunnen maken.

In ongeveer 70% van de gevallen is het juist niet verstandig om te kiezen voor een alleenstaande AOW. Bijvoorbeeld als het inkomen van de partner in de zorginstelling hoger is dan het inkomen van de thuiswonende partner.

Gevolgen niet duidelijk

ANBO wil dat de SVB stopt met het sturen van de brieven. De volledige financiële gevolgen zijn niet duidelijk, waardoor mensen op een verkeerd spoor kunnen worden gezet.

Zeker als de gevolgen onomkeerbaar zijn.

Vragen? Bel de Raad & Daad Advieslijn van ANBO. 0348 - 46 66 88

----------------------------------


Contactbeperking (02-21) 

Iedereen heeft in het afgelopen jaar in meer of mindere mate te maken gehad met contactbeperking vanwege corona. Daarnaast zijn er ook velen die familie, vrienden of bekenden hebben verloren door deze akelige ziekte.
Hopelijk kunnen wij in 2021 door vaccinatie en door ons gedrag deze pandemie eronder krijgen en daardoor geleidelijk ons ‘normale’ leven weer oppakken.

‘Digitaal contact’ wint het steeds vaker van echt contact. En dat is niet best, want de aan- en afwezigheid van echt contact is in grote mate bepalend voor zowel je gezondheid als je geluk. Ervaring heeft geleerd dat mensen die zich verbonden voelen met een ander mens (of dier) minder vaak ziek zijn, sneller herstellen na ziekte, zich gelukkiger voelen en wellicht daardoor langer leven.

De meeste oudere mensen herinneren zich de momenten waarop ze zich echt gezien voelden nog goed. Het zijn momenten waarop ze later met een glimlach en een warm gevoel aan terugdenken. Zien en echt gezien worden is dus niet alleen goed voor je gezondheid, het voelt ook nog eens hartstikke goed.

Probeer ook eens om zelf contact te maken met een ander mens. Een kort moment is genoeg, zolang je het maar met volle aandacht doet. Al snel kan er een leuk persoonlijk en positief gesprekje ontstaan en wie weet is dit de eerste aanzet voor een breder contact.
Maak je geen zorgen als je pogingen niet meteen succesvol zijn. Laat je hierdoor niet ontmoedigen. Houd vol. Je zult versteld staan van wat er, direct en indirect, allemaal uit voorkomt.

Een wijze spreuk van Prof. Tom Ford (psycholoog)  luidt:

“Het belangrijkste in het leven is de verbinding die je maakt met anderen.”

----------------------------------


Digitalisering en overlijden (10-20)

Algemeen

Digitalisering verandert onze economie en samenleving in snel tempo. Denk o.a. aan het gemak van online winkelen, internetbankieren en het doen van belastingaangiftes.

In de toekomst hebben digitale technologieën steeds meer invloed op onze manier van werken en leven. Voor ouderen kan dit betekenen dat men wellicht langer en gezonder zelfstandig thuis kan blijven wonen dankzij digitale hulpmiddelen.

Omgaan met digitalisering

Steeds meer ouderen zijn digitaal bewust. Zij kennen de mogelijkheden en de gevaren van de digitale wereld. Echter veel mensen kunnen alleen omgaan met een deel van de digitalisering. En, natuurlijk niet vergeten, er zijn ook veel ouderen die in het geheel geen kennis hebben van de digitalisering en hierin worden bijgestaan door kinderen, vrienden of bekenden.

Als slechts 1 partner actief is in de digitale wereld en deze komt te overlijden dan kan dat later de nodige problemen opleveren voor de overblijvende partner.

Als zij of hij zich nooit heeft verdiept in de digitale techniek, absoluut niet weet hoe er mee om te gaan, wat er allemaal speelt, dan ontstaat gelijk al afhankelijkheid. Afhankelijk van hopelijk goedwillende (klein)kinderen, buren, bekenden of wellicht vreemden. Misbruik kan op de loer liggen, terwijl u toch liever administratie en geldzaken bij voorkeur in eigen hand houdt.

Het advies van StABS is:

Praat er met uw partner over; probeer de belangrijkste dingen eigen te maken; oefen samen; maak aantekeningen hoe het werkt. Vaak zult u zien dat het meevalt. Het is een investering in de toekomst waarin u, stel u blijft alleen, baas over uw eigen boekhouding en uw eigen geld bent.

Tip: uw bank, maar ook Seniorweb (zie tabblad BELangen BEHartiging) kunnen u op weg helpen. 

Wachtwoorden na overlijden

Te weinig mensen denken na over hun digitale nalatenschap. Voor de nabestaanden is dit erg vervelend. Niet alleen vanwege emotionele redenen, denk bijvoorbeeld aan foto’s die in een beveiligde omgeving in de computer zijn geplaatst, maar ook om praktische redenen bij het opzeggen van lidmaatschappen, abonnementen, etc.

Wachtwoorden kunnen natuurlijk op papier worden vastgelegd en goed en veilig worden bewaard. Ook zou men een Word-bestand kunnen aanmaken waarop alle belangrijke organisaties met de daarbij behorende wachtwoorden staan vermeld.

Het advies van StABS:

“zorg dat uw wachtwoorden na uw overlijden beschikbaar zijn voor uw nabestaanden”! 

----------------------------------


Bevolking 2050 in beeld (09-20)

De cijfers in het rapport ‘Bevolking 2050 in beeld’ laten zien waar ANBO al jaren aandacht voor vraagt: dat Nederland in rap tempo vergrijst. Dat is mooi, want mensen zijn langer actief en vitaal.

Maar het vraagt ook om maatregelen om goed met de vergrijzing om te gaan. ANBO vindt dat het tijd is om tot een plan van aanpak te komen dat werken, wonen, wijken en welzijn omvat.

Liane den Haan van ANBO: “Twintig jaar geleden was het nog heel bijzonder als iemand honderd werd. Dan kwam de burgemeester op bezoek en stond er een artikel met foto in de plaatselijke krant. Nu is dat allang niet uniek meer. Sterker nog: de groep honderdjarigen is de snelst groeiende leeftijdsgroep in Nederland. We worden ouder en we leven langer. Maar . . . we zijn nog steeds onvoldoende voorbereid op de groeiende groep ouderen. Er is nu al een tekort van 80.000 seniorenwoningen in Nederland. Waar moeten mensen straks op hun oude dag wonen? En wie zorgt er voor hen?

Uit het rapport blijkt dat het aantal 65-plussers de komende dertig jaar toeneemt van 3,4 miljoen nu naar 4,8 miljoen in 2050. De groei bestaat vooral uit 80-plussers. Op dit moment is 5 procent van de bevolking tachtig jaar of ouder. Dit zal toenemen tot rond de tien procent in 2050. Dit heeft grote consequenties voor de beroepsbevolking, voor wonen, en voor de inrichting van de wijken.

Oudere mensen worden vaak gezien als kostenpost, maar zij zijn juist van grote waarde voor onze samenleving door zich in te zetten als vrijwilliger, mantelzorger of oppas voor hun kleinkinderen.

Dus zullen we meer moeten inzetten op preventie en op geschikte seniorenwoningen. Want als mensen goed en passend wonen in een fijne leefomgeving, kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen en hebben ze minder zorg nodig. 

----------------------------------